2020-05-17 read Thomas Merton   The Seven Storey Mountain   (00 % ---> 08 %)
2020-05-15 read Thomas Merton   New Seeds Of Contemplation   (00 % ---> 10 %)