2020-08-23 read Sadhguru Vasudev   Bha Ra Ta   (00 % ---> 19 %)